Podmienky používania

Všeobecné obchodné podmienky pre sociálnu sieť NearCharger.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky (“Podmienky“) upravujú práva a povinnosti Vás, ako registrovaného návštevníka a Nás ako prevádzkovateľa portálu v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom registrácie na webových stránkach www.nearcharger.sk.

Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete tu https://www.nearcharger.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/.

Ako určite viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás.

Ak niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vašej registrácie na Našom webe, bude mať táto konkrétna dohoda prednosť pred týmito Podmienkami.

 1. Niektoré definície
  1. Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Predplatné, vzťahuje sa iba na firemné profily. Osobné profily sú zadarmo;
  2. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;
  3. E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Nami na adrese https://www.nearcharger.sk/pre-firmy/, na ktorom bude prebiehať nákup Služieb;
  4. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;
  5. My sme spoločnosť Virtual Studio spol. S r.o., so sídlom Pod kanálom 38, Lipovec 038 61 Vrútky, IČO 46943994, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č.58075/L. E-mail nearcharger@gmail.com, telefónne číslo +421903200999, právnymi predpismi označovaná ako predávajúci;
  6. Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;
  7. Služba je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope;
  8. Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami uvedených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých zmlúv;
  9. Vy ste osoba registrovaná na Našom webe, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;
  10. Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom E-shopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy od Nás dostanete potvrdenie Objednávky.
 2. Všeobecné ustanovenia A POUČENIE
  1. Registrácia je je možná len cez webové rozhranie, objednanie firemného profilu je možné cez E-shop pre firmy.
  2. Pri nákupe Tovaru je Vašou povinnosťou poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste Nám poskytli pri objednaní Tovaru budeme teda považovať za správne a pravdivé.
 3. Uzatvorenie zmluvy
  1. Zmluvu s Nami je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.
  2. Zmluva je uzatvorená na diaľku prostredníctvom web stránky pri registrácii, pričom firemné profily sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. 
  3. K tomu, aby sme mohli Zmluvu pre firemný profil uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope Pre firmy vytvorili návrh Objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:
   1. Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom “Pridať do košíka”);
   2. Informácie o Cene, DPH, spôsobu platby Celkovej ceny, tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu 
   3. Vaše identifikačné údaje slúžiace k tomu, aby sme mohli doručiť objednanú Službu, najmä v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;
   4. V prípade Zmluvy, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, tiež informáciu, ako dlho Vám budeme Tovar dodávať.
  4. V priebehu tvorby návrhu Objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla “Objednávka s povinnosťou platby” Objednávku vytvoríte. Pred stlačením tlačidla musíte ale ešte potvrdiť Vaše oboznámenie sa a súhlas s týmito Podmienkami, v opačnom prípade nebude možné Objednávku vytvoriť. K potvrdeniu a súhlasu slúži zaškrtávacie políčko. Po stlačení tlačidla “Objednávka s povinnosťou platby ” budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.
  5. Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, kedy Nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie Objednávky a tieto Podmienky. Potvrdením Objednávky z našej strany dochádza k uzavretiu Zmluvy medzi Nami a Vami. Podmienky v znení účinnom ku dňu objednania tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
  6. V prípade, kedy dôjde k uzavretiu Zmluvy, Vám vzniká záväzok  na zaplatenie Celkovej ceny.
  7. V prípade, že máte zriadený Používateľský účet, môžete urobiť Objednávku prostredníctvom neho. Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vyplňovať Vaše identifikačné údaje.
  8. V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup Služby využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Ak tak urobíte, bude Vám Služba poskytnutá so zľavou.
 4. Použivateľský účet
  1. Na základe Vašej registrácie v rámci webu môžete pristupovať do svojho Používateľského účtu.
  2. Pri registrácii Používateľského účtu je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.
  3. Prístup k Používateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.
  4. Používateľský účet je osobný a nie ste teda oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.
  5. Váš Používateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho dlhšie než jeden rok nevyužívate, či v prípade, kedy porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.
  6. Používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.
 5. Cenové a platobné podmienky, výhrada vlastnického práva 
  1. Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.
  2. Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi predpismi.
  3. Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:
   1. Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 7 dní
  4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke. 
 6. Práva zo zodpovednosti za vady
  1. Úvodné ustanovenie k zodpovednosti za vady
   1. Zaväzujeme sa, že Vám Službu dodáme v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.
  2. Zaručujeme, že v dobe prechodu nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru podľa čl. 6.7 Podmienok je Tovar bez vád, najmä, že:
   1. má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré sme pri popise Služby uviedli, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu Služby očakávať;
   2. je vhodný na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre Služby tohto typu obvyklé;
  3. Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)
   1. Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), ste povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 7.4.1. nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na Tovare zistili, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
   2. Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak ste o vade vedeli pred prevzatím Služby, resp. sme Vás na ňu upozornili alebo Vám z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Ceny Služby. 
  4. Vybavenie reklamácie 
   1. Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (špecifikovaných v bode 7.5.4. až 7.5.8.) uplatňujete, určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie. 
   2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu vybavíme ihneď, v odôvodnených prípadoch môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od Zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je to možné. 
   3. O vybavení reklamácie sme povinní Vám vydať písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, zašleme Vám opravený Tovar alebo Tovar vymeníme za nový tovar alebo Vám vrátime zaplatenú Cenu SLužby, ak sa nedohodneme inak. 
 7. Odstúpenie od zmluvy
  1. K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.
  2. V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Službu mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia Služby. 
  3. Lehota na odstúpenie podľa čl. 8.2 Podmienok sa považuje za zachovanú, ak Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.
  4. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude alikvotná časť Ceny vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy. 
 8. Záverečné ustanovenia
  1. Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená u Našich identifikačných údajov. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.
  2. Zmluvu je možné meniť len na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale len Zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny. O zmene Vás však budeme informovať iba v prípade, že máte vytvorený Užívateľský účet (aby ste túto informáciu mali v prípade, že budete objednávať nový Tovar, zmena však nezakladá právo výpovede, keďže nemáme uzatvorenú Zmluvu, ktorú by bolo možné vypovedať), alebo Vám na základe Zmluvy máme dodávať Tovar pravidelne a opakovane. Informácie o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny. Pokiaľ od Vás do 14 dní od zaslanie informácie o zmene nedostaneme výpoveď uzatvorenej Zmluvy na pravidelné a opakované dodávky Tovaru, stávajú sa nové podmienky súčasťou našej Zmluvy a uplatnia sa na ďalšiu dodávku Tovaru nasledujúcu po účinnosti zmeny. Výpovedná doba v prípade, že výpoveď podáte, činí 2 mesiace.
  3. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.
  4. Prílohou Podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.
  5. Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenia Objednávky so zhrnutím Objednávky dostanete e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.
  6. Na Našu činnosť sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji  na diaľku.
  7. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 23.1.2024

  Príloha č. 1 – Formulár pre reklamáciu

  Adresát: nearcharger@gmail.com 

  Uplatnenie reklamácie

  Titul, meno a priezvisko:
  Adresa bydliska:
  E-mailová adresa:
  Číslo objednávky a faktúry:
  Dátum objednania:
  Dátum prevzatia tovaru:
  Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a kód):
  Popis a rozsah vád tovaru:
  Ako zákazník predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:
  Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

  Prílohy:

  Dátum:

  Podpis:Príloha č. 2 – Formulár prr odstúpenie od zmluvy

  Adresát: nearcharger@gmail.com 

  Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) odstupujem od Zmluvy:

  Titul, meno a priezvisko:
  Adresa:
  E-mailová adresa:
  Číslo objednávky a faktúry:
  Dátum objednania:
  Dátum prevzatia tovaru:
  Tovar, ktorý vraciam (názov a kód):
  Dôvod vrátenia tovaru:
  Spôsob pre vrátenie prijatých finančných prostriedkov:
  Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

  Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

  Dátum:

  Podpis: